علیرضا اکرمی

مقالات علیرضا اکرمی

عنوان پادکست

جذب مشتری

بازگشت و جذب مشتری!

بازگشت و جذب مشتری! ایده آل ترین بودجه برای بازاریابی چگونه تدوین میشود؟ در هر بیزینس، لزوم یک استراتژی در جذب کاربر و بازاریابی بازگشتی،